Adviesverlening

De commissie geeft advies aan lokale en andere besturen over de keuze van gemeente- en
straatnamen. Gemeentes in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn
bij Decreet verplicht om deze raad bij de Commissie in te winnen. Gemeenten in Vlaanderen
kunnen echter eveneens op vrijwillige basis voor een gefundeerd taalkundig advies beroep
doen op de Commissie. De vragen worden aan de bevoegde afdeling of speciaal hiervoor
aangewezen persoon gericht.
Vragen uit Wallonië (incl. Ostbelgien) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden aan
individuele leden gericht. Hun bevoegdheden zijn hier te vinden.

Vragen uit Vlaanderen (zowel over fusies als over straatnamen) worden aan de Algemeen
Secretaris
gericht.

Vragen van gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gericht aan Pierre Van Nieuwenhuysen. Hij zal zowel het advies van de Vlaamse als dat van de Waalse afdeling van de Commissie communiceren.

Pierre Van Nieuwenhuysen
rue de la Tannerie 24
 7951 – Tongre-Notre-Dame

Bij het zoeken naar en kiezen van fusienamen verdient het aanbeveling om de Commissie
zowel in de beginfase (vóór de publieke communicatie) als in de eindfase (opstellen van de
shortlist en definitieve keuze) te consulteren.
Hieronder geven we de belangrijkste richtlijnen weer, die voor de meeste fusies een
oplossing kunnen bieden.

Richtlijnen keuze gemeente- en straatnamen

Richtlijnen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie voor de keuze van gemeentenamen bij fusies (opgesteld bij de voorbereiding van de fusies van 1977):

  1. 1. Bij voorkeur wordt de naam van de belangrijkste oude gemeente die van de fusiegemeente.
  2. 2. Bij wijze van uitzondering kunnen twee andere oplossingen gekozen worden:
    1. a. Juxtapositie van de vroegere gemeentenamen (met streepjes verbonden)
    2. b. Keuze van een nieuwe naam, namelijk die van een woonkern die tussen de woonkernen ligt die tot dan toe als gemeentenamen gefungeerd hebben.
  3. 3. De Commissie geeft de voorkeur aan de keuze van een simplex bij de fusie van twee gemeenten waarvan de namen alleen maar door een verschillend bepalend woord onderscheiden worden, bijvoorbeeld Pelt = Neerpelt + Overpelt
  4. 4. Gebruik de hedendaangse spelling van het Nederlands voor alle nieuwe en gewijzigde namen.

Zie ook:

IBZ, Best-Address – Richtlijnen en aanbevelingen voor het vaststellen en toekennen van een adres en huisnummer

Stevens André (1982), Leidraad bij de straatnaamgeving en -wijziging. Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, nr. 22. Hasselt.

Gysseling Maurits (1979), Principes van de straatnaamwijziging te Gent. In: Naamkunde 11, 88-117.

Goossens Jan (1986), Die Namen der belgischen Gemeinden und ihre Schreibung. In: Kühebacher Egon (Hrsg.), Amtlicher Gebrauch des geographischen Namenguts, Bozen, 225-242.

De Smet Gilbert (1986), Straßennamengebung in Flandern. In: Kühebacher Egon (Hrsg.), Amtlicher Gebrauch des geographischen Namengutes, Bozen, 243-252.

Reacties zijn gesloten.