Magda DEVOS

Magda Devos
Magda Devos

Geboren te Klemskerke op 26 oktober 1948

Universiteit Gent
Vakgroep Taalkunde (afdeling Nederlandse Taalkunde)
Blandijnberg 2
B – 9000 GENT
magda.devos@ugent.be

Academische diploma’s

Licentiaat Germaanse filologie, Rijksuniversiteit Gent, juli 1970. Licentiaatsverhandeling: Uit de taal van het landbouwbedrijf in achttien West-Vlaamse poldergemeenten
Doctor in de Germaanse filologie, Universiteit Gent, maart 1990. Proefschrift: Bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten. Een onomasiologisch-semasiologische studie in diachroon perspectief

Lid van de KCTD sinds 1990

Beroepsloopbaan

 • 1970 – 1972 : lerares MO Engels, Sint-Pietersinstituut Gent
 • 1972 – 1982 : wetenschappelijk medewerker NFWO, Rijksuniversiteit Gent
 • 1982 – 1994 : assistent, resp. doctor-assistent, (Rijks)Universiteit Gent, Seminarie, resp. Vakgroep Nederlandse taalkunde
 • 1994 – 2010 : docent, resp. hoofddocent, Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse taalkunde
 • Sinds pensioen op 1 oktober 2010 : verbonden als onbezoldigd onderzoeker aan de vakgroep taalkunde van de Universiteit Gent

Leiding onderzoeksprojecten

 • (Co-)promotor van het project Woordenboek van de Vlaamse dialecten (sinds 1995)
 • Co-promotor van het project Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten (2000 – 2006)
 • Co-promotor van verschillende projecten van de onderzoeksgemeenschap Contragram aan de Universiteit Gent (contrastief grammaticaal onderzoek Engels – Frans – Nederlands) (2004 – 2010)
 • Wetenschappelijk begeleider, redacteur en eindredacteur van de reeks Meetjeslandse toponiemen tot 1600 (sinds 1990)

Lidmaatschap en wetenschappelijke dienstverlening

 • Bestuurslid van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen van de Nederlandse Taalunie, 1993 –
 • Lid van de werkgroep Variatiebeleid van de Nederlandse Taalunie, 2002-2004
 • Voorzitter van het overlegorgaan ReWo (= Regionale Woordenboeken) van de Nederlandse Taalunie, 1994 –
 • Lid van de Begeleidingscommissie van het Woordenboek der Nederlandse Taal (INL, Leiden), 2000-2006
 • Lid van de Begeleidingscommissie van het Zestiende Colloquium Neerlandicum Neerlandistiek in contrast, Gent 20-26 augustus 2006
 • Lid van resp. de redactie (1994 – 2011) en de redactieraad (sinds 2011) van het tijdschrift Taal en Tongval
 • Lid van de redactie van het (in 2010 stopgezette) tijdschrift Naamkunde, 1992 – 2010
 • Lid (sinds 1990), resp. voorzitter (sinds 2004) van de Stichting Achiel De Vos, een werkgroep van taalkundigen, historici en heemkundigen die de oude plaatsnamen van het Meetjesland verzamelt, bestudeert en monografisch publiceert in de reeks Meetjeslandse toponiemen tot 1600
 • Redactielid van de rubriek ‘Zeewoorden’ van De Grote Rede, Informatieblad van het Vlaams Instituut voor de Zee (Oostende), 2004 –

Publicaties in boekvorm

 • Co-auteur van de Inleiding en van meerdere afleveringen van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (Gent, 1979 – ).
 • Auteur of co-auteur van meerdere toponymische monografieën in de reeks Meetjeslandse toponiemen tot 1600 (Maldegem, Gent, 1989 – ).
 • Co-auteur van Deel I van de Syntactische atlas van de Nederlandse Dialecten / Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2005.
 • Magda Devos (1991), Bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten. Spreidings- en betekenisgeschiedenis. Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling, nr. 16. Brussel / Tongeren, 1991.
 • Magda Devos & Reinhild Vandekerckhove (2005), West-Vlaams. Taal in stad en land. Tielt, Lannoo.
 • Debrabandere, F., M. Devos, P. Kempeneers, V. Mennen, H. Ryckeboer & W. Van Osta (2010): De Vlaamse gemeentenamen. Verklarend woordenboek. Leuven, Davidsfonds / Brussel, Politeia.

Redacteurschap

 • Devos, M. & J. Taeldeman (red.) (1986), Vruchten van z’n akker. Opstellen van (oud-) medewerkers en oud-studenten voor prof. V.F. Vanacker. Gent.
 • Devos, M., M. van Scherpenzeel & Y. Stoops (red.) (1992), De positie van Vlaanderen in het Nederlandse Taalgebied. Themanummer van Nederlands van nu 40, nr. 6 (nov.-dec.).
 • De Tier, V., M. Devos & J. Van Keymeulen (red.) (2000), Nochtans was scherp van zin. Huldealbum Hugo Ryckeboer. Deinze.
 • Barbiers, S., G. De Schutter & M. Devos (red.) (2004), Taal en Tongval, Themanummer 15-16 (2002-2003): Dialectsyntaxis in bloei [verschenen 2004]
 • De Caluwe Johan, Georges De Schutter, Magda Devos & Jacques Van Keymeulen (red.) (2004), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent, Academia Press.
 • De Caluwe, J. en M. Devos (red.) (2006), Structuren in talige variatie in Vlaanderen. Studia Germanica Gandensia (Libri) / Spieghel Historiael. Gent, Academia Press.
 • M. Devos & R. van Hout (2009), Taal en Tongval, Themanummer 20 (2007): Dialectlexicografie [verschenen in 2009].

Artikels sinds 2002

 • Devos M. (2002), Perifere parallellen. In: Driemaandelijkse Bladen 54, pp. 45-86.
 • Devos M. (2004), Betekenis en motivering van diernamen in de microtoponymie. In: Naamkunde 34 (2002) [verschenen 2004] pp. 205-224.
 • Barbiers S., G. De Schutter en M. Devos (2004), Dialectsyntaxis in bloei. In: Taal en Tongval Themanummer 15-16 (2002-2003): Dialectsyntaxis in bloei [verschenen 2004], pp. 5-9.
 • Devos M. en W. Vandeweghe (2004), Pronominale substitutie na voorzetsel in het West-Vlaams. In: Taal en Tongval Themanummer 15-16 (2002-2003): Dialectsyntaxis in bloei [verschenen 2004], pp. 209-236.
 • De Caluwe J., M. Devos, G. De Schutter en J. Van Keymeulen (2004), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. In: Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Hulde-album Johan Taeldeman. Red.: J. De Caluwe, M. Devos, G. De Schutter en J. Van Keymeulen. Gent, Academia Press, pp. xi-xxii.
 • De Vogelaer G., M. Devos, A. Neuckermans, V. Van Den Heede en J. Van der Auwera (2004), De indeling van de Nederlandse dialecten: een syntactisch perspectief. In: Johan De Caluwe e.a. (red): Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent, Academia Press, pp. 357-372.
 • Devos, M. (2004), De beroepsbenamingen timmerman en schrijnwerker in Vlaanderen en omstreken. In: Johan De Caluwe e.a. (red): Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent, Academia Press, pp. 403-414.
 • Devos, M. (2005), Heibei of haaibaai, ’t is niets dan lawaai. In: Arend Quak en Tanneke Schoonheim (red.): Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum Willy Pijnenburg. Groningen, Gopher Publishers, pp. 91-110.
 • De Vogelaer G., M. Devos en J. Van der Auwera (2006): Voegwoordvervoeging: morfologisch of syntactisch verschijnse l? In: Taal en Tongval Themanummer 19 (2006): het morfologisch landschap van het Nederlands. pp. 212-230.
 • Devos, M. (2006), Walcherse veldnamen: bestanddelen, benoemingsmotieven, naamtypes. In: De Wete, gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren 35, nr. 3. pp.33-41.
 • Devos, M. (2006), Eléments néerlandais/flamands se rapportant au paysage dans la toponymie du Nord – Pas-de-Calais. In: Actes du colloque ‘Anthroponymie et toponymie flamandes. 4e journée de la Coordination Universitaire pour l’Etude du Flamand, 2004. Lille, Université Catholique de Lille. pp. 28-39.
 • Devos, M. (2006), Genese en structuur van het Vlaamse dialectlandschap. In: J. De Caluwe en M. Devos (red.) (2006), Structuren in talige variatie in Vlaanderen. Studia Germanica Gandensia (Libri) / Spieghel Historiael. Gent, Academia Press. pp. 35-61.
 • M. Lefebvre en M. Devos (2006), Benamingen voor de kuit in de Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialecten. In: WVD Contact 20, nr. 2, pp. 25-30.
 • Devos, M. (2007), Digitale archivering en ontsluiting van de Zuid-Nederlandse dialectwoordenschat. In: Het Max Wildiersfonds geëvalueerd. Archief en wetenschappelijk onderzoek. Archiefkunde 9. Berchem. pp. 144-149.
 • Colleman, T. en M. Devos (2007), Argumentstructuur-constructies in het Nederlands, het Frans en het Engels: een contrastieve case study. In: Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum. Amsterdam, Rozenberg Publishers. pp. 171-188.
 • Vandeweghe, W. & M. Devos (2007), Relationele subtypes bij voorzetselobjecten. In: Leuvense Bijdragen 92 (2003) nr. 3-4: Feestbundel W. Van Langendonck, pp. 103-114 [verschenen 2007].
 • De Vogelaer, Gunther & Magda Devos (2008), On geographical adequacy, or: how many types of subject doubling in Dutch. In: Barbiers, Sjef, Margreet van der Ham, Olaf Koeneman & Marika Lekakou (eds.). Microvariations in syntactic doubling. Bingley: Emerald. pp.249-274.
 • Vandeweghe, Willy & Magda Devos (2009), Categorizing just. In: Stef Slembrouck, Miriam Taverniers & Mieke Van Herreweghe (eds.), From will to well. Studies in Linguistics offered to Anne-Marie Simon-Vandenbergen. Gent: Academia Press, 427-435.
 • De Vogelaer, G. & M. Devos (2009), “Einheitsplural” in Low German and Dutch: a natural syncretism? In: Alexandra N. Lenz, Charlotte Goosken & Siemon Reker (Hg.): Low Saxon Dialects across Borders – Niedersächsische Dialekte über Grenzen hinweg. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte. Heft 138. Stuttgart, Franz Steiner Verlag. pp. 113-132.
 • Van Keymeulen J. & M. Devos (2009), Lexicale dialectometrie op basis van het Woordenboek van de Vlaamse dialecten. In: M. Devos & R. van Hout (red.), Taal en Tongval, Themanummer 20 (2007): Dialectlexicografie [verschenen in 2009], pp. 9-33.
 • Devos, M. & V. De Tier (2009), Aan een ijverig geleerde. Heteroniemen voor ‘ijverig’ in de dialecten van het zuidelijke Nederlands. In: Egbert Beijk e.a. (red.): Fons Verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.M.F.J. Moerdijk. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie / Amsterdam: Gopher BV. pp. 497-507.
 • De Pauw, T., M. Lefebvre & M. Devos (2009), Katapult. Kattekwaad in woordjes. In: Biekorf. West-Vlaams archief 109, pp. 419-430.
 • Devos, M. & L. Triest (2010), Een kluwen van tressen, kepers en slinders: de benamingen voor de haarvlecht in de zuidelijk-Nederlandse dialecten. In: Biekorf. West-Vlaams archief 110, pp. 290-309.
 • Colleman, T., B. De Clerck & M. Devos (2010), Preposiotional dative constructions in English and Dutch: a contrastive semantic analysis. In: Neophilologische Mitteilungen 111 (2010), pp. 129-150.

Links

Reacties zijn gesloten.