Jacques VAN KEYMEULEN

Jacques Van Keymeulen
Jacques Van Keymeulen

Gent, 29 oktober 1952

Privé-adres: Emanuel Hielstraat 81, 9050 B Gentbrugge

Telefoon : 09-231 13 64

docent Nederlandse Taalkunde, Universiteit Gent

Instelling: Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit Gent, Blandijnberg 2, B-9000 Gent.

(kantoor 09-264 40 81; fax 09-264 41 70; email:jacques.vankeymeulen@ugent.be)

Diploma’s:

 • Licentiaat in de Germaanse Filologie (Universiteit Gent, 1975)
 • Licentiaat in de Geschiedenis (Universiteit Gent, 1987)
 • Doctor in de Germaanse Filologie (Universiteit Gent, 1992)

Lid van de KCTD sinds januari 2002.

Huidige bestuursfuncties

 • Voorzitter van de Vlaamse Afdeling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.
 • Voorzitter van de sectie Taalkunde van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.
 • Voorzitter van de nationale koepel “Variaties vzw. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen”.
 • Secretaris van het Einhard-Instituut. Onderzoeksinstituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent.

Wetenschappelijke loopbaan

 • Van 1980 tot 2004 wetenschappelijk medewerker aan de Vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent als co-redacteur voor het project Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (met korte onderbrekingen)
 • Van 1985 tot 1991 assistent Nederlandse Taalkunde.
 • Van 2004 tot heden: docent Nederlandse Taalkunde.

Publicaties sedert 2001 (selectie)

Boeken

 • Van Renterghem, E., V. De Tier en J. Van Keymeulen (reds.) (2007), Variatie(s) op je bord! Dialect en jongerentaal voor eten en drinken. Van Daele, Deinze. 303 blzz.
 • Ooms, M. en J. Van Keymeulen (2005), Vlaams-Brabants en Antwerps (in de reeks Taal in Stad en Land). Lannoo, Tielt; 122 blzz.
 • De Caluwe J., G. De Schutter, M. Devos en J. Van Keymeulen (reds.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Vakgroep Nederlandse Taalkunde UGent – Academia Press, Gent (2004); 1111 blz.
 • De Pauw T., met medewerking van J. Van Keymeulen en H. Brok, Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Deel III: Algemene Woordenschat. Aflevering 3: Flora. Michiels, Gent/Tongeren (2002); L + 672 blz., 172 krtn., 272 ill.

Artikelen

 • Van Keymeulen, J., R. Keulen, J. Swanenberg en T.van de Wijngaard (2007), Dialectlexicografie in de zuidelijke Nederlanden: een bibliografie van de regionale en plaatselijke woordenboeken. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 79 (2007); blz. 399-428.
 • Van Keymeulen, J. en V. De Tier (2006), Recurrenties in lexicale dialectgeografische patronen in Vlaanderen. In: Structuren in talige variatie in Vlaanderen. Academie Press/Studia Germanica Gandensia (2006); blz. 63-78.
 • Goossens, J. en J. Van Keymeulen (2006), De geschiedenis van de Nederlandse dialectstudie. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 78 (2006); blz. 37-97.
 • Van Keymeulen J., De betekenis van het element steen- in benamingen voor dieren. In: Quak A. en T. Schoonheim (reds.), Gehugdic sis sannungun thinro. Liber amicorum W.J.J. Pijnenburg. Huldealbum Will Pijnenburg. Gopher Publishers, Groningen (2005); blz. 387-404.
 • Van Keymeulen J., Een commentaar vanuit ‘Vlaams’ perspectief (II). In: Van Schalkwyk D. en K. Van Lierop (2005), Nederlandse resten in de variëteiten van het Afrikaans. Stellenbosch; blz. 49-66.
 • Van Keymeulen J., Trefwoorden en lexicale varianten in de grote regionale woordenboeken van het zuidelijke Nederlands (WBD, WLD, WVD). In: De Caluwe J, G. De Schutter, M. Devos en J. Van Keymeulen, Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Vakgroep Nederlandse Taalkunde UGent – Academia Press, Gent (2004); blz. 897-908.
 • Van Keymeulen J, De introductie van het Nederlands in Vlaanderen: taalstrijd van de middenklasse. In: Botha Willem (red.) (2003), ’n Man wat beur. Huldigingsbundel vir Dirk van Schalkwyk. Buro van die WAT, Stellenbosch; blz. 332-339.
 • Van Keymeulen J, Geographical differentiation in the Dutch language area during the Middle Ages. In: Goyens, M. and W. Verbeke (eds.), The Dawn of the written vernacular in Western Europe (Mediaevalia Lovaniensia. Series I. Studia XXXIII). Leuven, University Press (2003); blz. 391-404.
 • Van Keymeulen J, Compiling a dictionary of an unwritten language. A non corpus-based approach. In: Lexikos 13 (2003); blz. 183-205.

Recensies

 • Van Keymeulen, J. (2007), Recensie van Martin Willy, Over Woordenboeken. Utrecht, Het Spectrum. In: Over Taal. Tijdschrift over taal, tekst en communicatie 46; blz. 81.
 • Van Keymeulen, J. (2007), Recensie over: Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vriesland ende van den Stichte van Utrecht, uitgegeven en ingeleid door Wim van Anrooij, Jos A.A.M. Biemans, Ingrid Biesheuvel, Rudi E.O. Ekkart, Antheun Janse, Cornelia M. Ridderikhoff en Karin Tilmans. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie 102. Den Haag, 2005. CLXXVI + 630 blz. In: Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genoortschap der Wetenschappen 16.1; blz. 34-35.
 • Van Keymeulen, J. (2006), Recensie over: Pieter Van Reenen (2006), In Holland staat een ‘Huis’. Kloekes expansietheorie met speciale aandacht voor de dialecten van Overijssel. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU — Münster: Nodus Publikationen, 2006. (Uitgave Stichting Neerlandistiek VU 53). 223 pp. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 122. blz. 256-257.
 • Van Keymeulen J., recensie over: Hoppenbrouwers C. en G., De indeling van de Nederlandse streektalen. Dialecten van 156 steden en dorpen geklasseerd volgens de FFM. Koninklijke Van Gorcum, Assen (2001). In: Taal en Tongval 54 (2002); blz. 85-89.

Varia

Talrijke bijdragen over dialectlexicografie in allerlei populariserende tijdschriften.

Links naar andere internetsites: http://www.nederlandsetaalkunde.ugent.be/

Reacties zijn gesloten.